FLER NYHETER


VA-arbeten Kvarngatan Lönsboda

INFORMATION angående VA-arbeten Kvarngatan Lönsboda

 

På uppdrag av Osby kommun, inleder SBVT i slutet av augusti 2015 omläggningsarbeten av VA-ledningar i Kvarngatan/Lönsboda. Projektet omfattar utbyte av befintlig dricksvatten- och avloppsledning, samt nyanläggning av en särskild dagvattenledning.

 

De befintliga ledningarna är drygt 50 år gamla och avloppssystemet är s.k. kombinerat system, där avloppsvatten, regn- och dräneringsvatten avleds i en gemensam ledning.

 

Kombinerade system medför stor belastning på ledningssystem och reningsverk, samt ökar risken för källaröversvämningar vid kraftig nederbörd. Vi strävar därför efter att bygga om dessa system till s.k. separerat system, där spillvatten resp. regn-/dräneringsvatten avleds separat i skilda ledningar.

 

Lönsboda avloppsreningsverk blir överbelastat vid kraftig nederbörd och Länsstyrelsen har ålagt Osby kommun att vidta åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten i avloppssystemen. Ombyggnaden i Kvarngatan är en av flera åtgärder som kommer att genomföras för att uppfylla Länsstyrelsens krav.

 

SBVT kommer att kontakta berörda fastighetsägare på Kvarngatan för att gemensamt gå igenom hur man bäst löser omkoppling av regn- och dräneringsvatten för var enskild fastighet.

 

Såvida inget oförutsett inträffar kommer vi att meddela vid de tillfällen som vattnet tillfälligt stängs av.

 

Av naturliga skäl kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad under byggnadstiden.

 

Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar vi starkt att ni byter ut denna i samband med att den nya huvudvattenledningen grävs ner.

 

Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till oss.

Projektledare under byggnadstiden är Marcus Ericsson, telefon: 010-211 97 21, E-post: marcus.ericsson@sbvt.se

 

 

Karta över berört område

 

 

 

Lars-Inge Harryson, telefon 010-211 97 16, E-post: li.harryson@sbvt.se

Verksamhetschef

Rörnät & Distribution