Vattenkvalitet 

 
För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls sker regelbunden provtagning på vattnet från utvalda punkter på ledningsnätet. Proverna skickas sedan iväg för analys.  
 
I nedanstående tabell ges en förklaring till de parametrar som analyseras och vilka gränsvärde som finns för respektive parameter.
 
 
I nedanstående tabeller redovisas de provtagningar som utförts "hos konsument" i Bromölla.
 
 
 
För ytterligare frågor gällande vattenkvalitet kontakta:
 
Matilda Johansson- SBVT, Telefon: 010-211 97 26, E-post: matilda.johansson@sbvt.se
 
 

 

Hårt eller mjukt vatten? 

Ett vatten kan vara antingen hårt eller mjukt, där vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Skalan utgår från summan av kalcium och magnesiumjoner. 1°dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter vatten. Ett vatten som innehåller mycket av mineralerna kalcium och magnesium kallas ett hårt vatten.
 
Bromöllas dricksvatten kommer från naturligt grundvatten. Vattnet klassas som ett hårt vatten med ett värde på ca 12 dH°. 
 
Nymöllas vatten klassas som ett  medelhårt vatten med ett värde på ca 9 dH°.
 
Drögsperyds vatten klassas som medelhårt vatten med ett värde ca 6 dH°.
 

 

Extremt låga halter av högfluorerade ämnen i Bromöllas dicksvattentäkt

2014-02-10 gick livsmedelsverket ut med information till vattenproducenter runt om i Sverige att perfluorerade alkylsyror påträffats i vissa kommuners dricksvatten. Genom provtagningsresultat på Bromöllas dricksvatten kan Bromölla Energi & Vatten påvisa att PFOS ligger långt under vad som anses som hälsofarligt. 
 
Analysresultaten visar att det finns extremt låga halter av PFOS i dricksvattnet. Mängden det rör sig om är mindre än 5 nanogram per liter. Så pass låga halter av PFOS bedöms som ofarliga för konsumenten.
 

Bakgrundsinformation om PFOS  

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. 
 
PFOS ersätts idag ofta med andra persistenta perfluorerade ämnen som inte tas upp i levande organismer och därför är mindre giftiga. 
 
Användningen av ämnen som kan brytas ned till PFOS har minskat under senare år. Kemikalieinspektionens erfarenhet är dock att de till stor del har ersatts med andra perfluorerade ämnen (Kemikalieinspektionen, 2011).