Spillvatten

 
Spillvatten, eller avloppsvatten som det också kallas, är vatten som har blivit förorenat och behöver ledas iväg för rening. Spillvattnet kommer bland annat från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Spillvattnet transporteras sedan via avloppsledningar och pumpstationer till något av våra avloppsreningsverk som behandlar vattnet. 
 
På SBVT har vi i uppgift att rena spillvatten från våra fyra ägarkommuner. Totalt har vi 15 reningsverk som behandlar ca 6,97 milj m3 spillvatten från ca 55 000 invånare varje år. 
 
Osby Kommun har idag fem reningsverk i Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Totalt behandlar verken ca 2 milj m3 spillvatten varje år.