FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Källgatan, Killeberg

På uppdrag av Osby kommun, inleder SBVT i mitten av september 2016 omläggningsarbeten av VA-ledningar i Källgatan. Projektet omfattar utbyte av befintliga vatten-/spill och dagvattenledningar på sträckan mellan Sven Månsagatan och Storgatan.

De befintliga ledningarna är drygt 50 år gamla och har diverse brister.

 

För att upprätthålla vattenförsörjningen under tiden som den gamla vattenledningen byts ut, kommer vi i vissa fall att dra fram provisoriska ledningar. Vi räknar därför endast med vissa kortare avbrott i vattentillförseln. Såvida inget oförutsett inträffar kommer vi att meddela planerade avbrott. För att ni skall vara garderade, rekommenderar vi ändå att ni under tiden arbetena pågår alltid har en viss mängd vatten tillgängligt i kärl eller dunkar.

 

Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, ber vi att ni informerar oss om detta. Om ni inte redan bytt ut galvledningen till en polyetenledning (svart plaströr), rekommenderar vi att ni byter ledningen i samband med att ledningarna i gatan byts ut.

 

Vi kommer att kontrollera berörda fastigheters VA-installation, så att regn- och dräneringsvatten inte är kopplat till spillvattenledningen, utan avleds till dagvattenledningen.

 

Under byggnadstiden kommer gatan att vara avstängd för genomfart.

 

Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för er fastighetsägare och trafikanter under byggtiden. Har ni några frågor så hör av er till oss.

 

Arbetsledare för projektet är Jan Gustavsson, telefon 010-211 97 60

 

Bilaga: Karta över berört område