DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 25 okt - 30 jun

Ledningsarbete i Hjärsås

Med start under vecka 44 kommer SBVT tillsammans med NCC att inleda utbyte av VA-ledningar i Hjärsås samhälle. Arbetet kommer att utföras etappvis och beräknas pågå under hösten 2019 till vår/sommar 2020.  

 

Arbetet innefattar omläggning av främst vattenledningar men också spillvattenledningar och dagvattenledningar på vissa sträckor. Arbetet innefattar även utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat. 

 

Vattentillförseln till anslutna fastigheter kan komma att påverkas under kortare stunder, främst dagtid.

 

Trycklöshet garanteras ej. Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Under arbetets gång kommer vägar i området att stängas av sektionsvis eller delvis.

 

Vi ber er ha överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.