DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 15 aug - 24 mar

Färgning, rökning samt filmning i Broby

De fastigheter som är belägna i Broby samhälle och inom Östra Göinge Kommuns beslutade verksamhetsområde för kommunalt VA kommer att undersökas i jakten på tillskottsvatten.

Ledningsnätet kan på vissa håll i samhället vara kopplat enligt en äldre förekommande standard, så kallat kombinerat system. Därför kommer Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) att undersöka samtliga påkopplade fastigheters servisledningar inom samhället.

I praktiken innebär detta att SBVT’s personal kommer att beträda berörda fastigheter för att undersöka verkliga förhållanden. De ledningar som är påkopplade det allmänna VA nätet kommer att filmas/spolas eller rökas för att säkerställa så att alla ledningar är korrekt kopplade enligt gällande standard (Svenskt Vatten P110).

Arbetet ligger till grund för att i framtiden stå bättre rustade inför exv skyfall. Arbetet kommer att utföras löpande under hösten 2019.

Med vänliga hälsningar SBVT