DRIFTINFO

BROMöLLA | 29 nov - 01 jun

Omläggning VA-ledningar Nygatan

28/4

Arbetet kommer att fortlöpa under maj månad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/3-2022

Arbetet med etapp 2 av omläggningen av VA-ledningar i Nygatan pågår och kommer att fortlöpa under april månad. 

 

Under vecka 12 kommer korsningen Nygatan/Köpmangatan att stängas av. 

 

Vi beklagar de olägenheter arbetena medför och vi ska i möjligaste mån se till att begränsa störningarna.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/11-2021

SBVT kommer att lägga om befintliga spill, vatten och dagvattenledningar i Nygatan mellan Tians väg och Köpmangatan, ca 140 meter. Detta då avloppsledningen visat sig vara i ett väldigt dåligt skick. 

 

Arbetet planeras att starta i mitten av vecka 48, 2021. Arbetet påbörjas med etapp 1 i korsningen Tians väg/Nygatan v.48. Efter årsskiftet den 10 januari påbörjas Etapp 2 med avslut Köpmangatan/Nygatan. Karta över arbetets omfattning.

 

Eftersom ledningarna ligger djupt är vi tvungna att gräva upp stora delar av gatan och därför kommer biltrafik påverkas.

 

För att ansluta ledningar till serviser från fastigheterna kommer schakter att grävas vid varje fastighet. Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

 

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss.

 

Kontaktuppgifter: Projektledare Thomas Johansson 010-211 97 25, Verksamhetschef Anette Carlbom 010-211 97 16