FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbete på Otto Holms-området

Skåne Blekinge Vattentjänst AB kommer att utföra VA-omläggning på Otto Holms-området i Osby.

Se karta för omfattning. Arbetet påbörjas under vecka 8 och kommer att pågå under resterande del av 2019.

 

Arbetet innefattar omläggning av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar. Arbetet innefattar även utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. De nya dagvattenledningarna kommer att dimensioneras upp och förbindelsepunkter dras fram till fastigheternas tomtgräns.

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid. 

 

Under arbetets gång kommer vägar i området att stängas av sektionsvis eller delvis.

 

Vi ber er ha överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

 

Eventuella frågor kan ställas till: 

 

Jan Gustavsson, arbetsledare, telefon 010-211 97 60.